3 bước cần làm ngay sau khi install redis trên production

Các bước dưới đây thực sự rất đơn giản nhưng nó là bài học xương máu khi bạn run redis thực sự trên môi trường production. Hãy thực hiện ngay sau khi bạn install redis nếu không muốn có sự "tổn thương" và "mất mát" dữ liệu. Dưới đây là các warning sau khi bạn chạy redis-server lần đầu tiên và command để giải quyết:

 1. WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
  sysctl -w net.core.somaxconn=65535

 2. WARNING overcommitmemory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommitmemory = 1' to /etc/sysc
  tl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
  sysctl vm.overcommit_memory=1

 3. WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled.
  echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled