Tag: có bao nhiêu cách để nhúng file javascript vào một file html?